El Polígono

Información de contacto

Nuevo Curso de Igualdad

Cambre, Abril 2021

La Federación Gallega de Parques Empresariales comunica que  la Dirección Xeral de Relacións Laborais ha planificado la celebración de un Curso en materia de igualdad de duración de 35 horas que se celebrará entre el 7 de mayo y el 16 de junio en modalidad telemática con el siguiente programa:  

MÓDULO 1. Conceptos básicos da igualdade de oportunidades.

MÓDULO 2.Aproximación á normativa en materia de igualdade nas relacións laborais e problemática actual. Plans de igualdade no ámbito público e privado.

MÓDULO 3.Negociación dos plans de igualdade.

MODULO 4. Contido do plan de igualdade. A diagnose.

MÓDULO 5. Igualdade retributiva.

MÓDULO 6. Acoso sexual, acoso psicolóxico e violencia de xénero no lugar de traballo.

MÓDULO 7. Seguimento e avaliación. A importancia do seguimento. Revisión do Plan. Rexistro.

Descrición dos módulos:

MÓDULO 1. Conceptos básicos da igualdade de oportunidades.

Obxectivo: dominar a terminoloxía necesaria para poder incorporar a perspectiva de xénero na negociación colectiva.

Duración: 1.5 hora.

Contidos teórico prácticos:

 • Conceptos básicos: Igualdade real e igualdade formal, Xénero e poder, Tipos de discriminación, Segregación, Promoción profesional e teito de cristal, Transversalidade de xénero, Empoderamento de mulleres, Feminismo.
 • Política retributiva.
 • Fenda salarial.
 • Traballo de igual valor.

MÓDULO 2. Aproximación á normativa en materia de igualdade nas relacións laborais e problemática actual.

Obxectivo:coñecer a normativa necesaria para poder facer visibles os temas de igualdade de xénero na Axenda do diálogo social e nas institucións tripartitas: gobernos, persoas empregadoras e sindicatos.

Duración: 1 hora.

Contidos teórico-prácticos:

 • Conferencias mundiais de Nacións Unidas sobre mulleres.
 • Tratados, acordos e convenios internacionais.
 • Unión Europea:
  • Dereito orixinario.
  • Políticas comunitarias en materia de igualdade.
  • Estratexia de igualdade de xénero 2014-2017/2018-2023.
 • Marco estatal:
  • Lei orgánica 3/2007.
  • Real decreto lei 6/2019.
  • RD 901 e 902/2020.
  • Modificacións en materia de plans de igualdade.
  • Modificacións no texto refundido da Lei do Estatuto dous traballadores.

       Marco autonómico:

 • Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.
  • Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e ou tratamento integral dá violencia de xénero.
  • -Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, pola sua aplicación no ámbito laboral.
  • RD lei 28/2020, de 22 de setembro, de traballo a distancia.
  • Lei 11/2018, de 28 de decembro, pola que se modifica ou Código de Comercio, ex texto refundido da Lei de Sociedades de Capital( …) en materia de información non financieira, polos diferentes indicadores que se informan en materia de emprego e que afectan a s políticas de igualdade.

MÓDULO 3. Negociación dos plans de igualdade.

Obxectivo: impulsar a implantación dos plans de igualdade e outras medidas para beneficiar os traballadores e as traballadoras, empresas, empresas provedoras, clientela e sociedade en xeral. Procedemento para levar a cabo a negociación

Duración: 4,5 horas.

Contidos teórico prácticos:

 • Que é un Plan de Igualdade.
 • Obrigatoriedade e voluntariedade na negociación de Plans de Igualdade
 • Determinación do número de persoas que compoñen a persoal
 • Prazos para levar a cabo a negociación
 • Comisións Negociadoras
 • Competencias das Comisións Negociadoras
 • Procedemento de negociación
 • Dereitos e obrigas das persoas negociadoras
 • Vixencia e duración.
 • Plans de igualdade no ámbito publico e privado.

MODULO 4. Contido do plan de igualdade. A diagnose.

Obxectivo: Materias/áreas na negociación dos Plans de Igualdade

Duración: 9.5 horas

 • Proceso de selección e contratación.
 • Clasificación profesional.
 • Formación.
 • Promoción profesional.
 • Exercicio corresponsable dos dereitos da vida persoal, familiar e laboral.
 • Infrarrepresentación feminina.
 • Retribucións.
 • Comunicación e linguaxe non sexista
 • Violencia de xénero
 • Práctica sobre plans reais.
 • A PRL con enfoque de xénero.

MÓDULO 5. A igualdade retributiva.

Obxectivo: coñecemento das obrigas previstas do RD 902/2020.

Duración: 8 horas.

Contidos teórico-prácticos.

 • Igualdade retributiva. Rexistro salarial e auditoría salarial
 • Principio de transparencia retributiva
 • Obriga de igual retribución por traballo de igual valor
 • Normas xerais sobre ou rexistro retributivo
 • Rexistro retributivo nas empresas con auditoría retributiva
 • Concepto de auditoría retributiva
 • Contido de auditoría retributiva
 • Valoración de postos de traballo
 • Alcance dá tutela administrativa e xudicial.

MÓDULO 6. Acoso sexual, acoso psicolóxico e violencia de xénero no lugar de traballo.

Obxectivo: aproximación práctica aos temas relacionados co acoso sexual, acoso psicolóxico e violencia de xénero. A negociación colectiva nos procedementos de prevención e actuación ante ou acoso sexual e por razón de sexo.

Duración: 5 horas.

Contidos teórico-prácticos:

 • Acoso sexual e acoso por razón de sexo.
 • Ou acoso psicolóxico non traballo: mobbing.
 • Investigación interna do acoso, procedementos habituais, conforme a ou RD 901/2020.
 • Investigación.
 • Práctica sobre protocolos de acoso reais.

MÓDULO 7 Medidas de igualdad. Seguimento e avaliación. A importancia do seguimento. Revisión do Plan. Rexistro.

Obxectivo: definición e medidas para fomentar a conciliación e a corresponsabilidade. As medidas de conciliación e flexibilidades comúns nos plans. Aplicación práctica.

Duración: 5,5 horas.

Contidos teórico-prácticos:

 • Empresa flexible.
 • Conciliación.
 • Corresponsabilidade.
 • Teletraballo e traballo a distancia, no marco do RD lei 28/2020
 • Protocolo de desconexión dixital.
 • Seguimento e revisión .
 • Comisión paritaria de seguimento.
 • O rexistro.

Para el envío de las solicitudes de participación gratuita en dicho curso, puede remitir el listado de las personas de su organización  interesadas  antes del próximo 28 de Abril, indicando nombre y apellidos, tfno. y e-mail, a la siguiente dirección:

Federación Gallega de Parques Empresariales

secretario@fegape.org

PolESpSa

Leave a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.